Targeting Idiocy

മറ്റുവിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി Calicojumbled ഇംഗ്ലീഷ് ബ്ലോഗ് dusty room

14 Mar 2009

മാതൃഭൂമിയുടെ ഇംഗ്ലീഷുപാഠം

ഇംഗ്ലീഷില്‍ വൃത്തിയായി ഒരു വാക്യംപോലും എഴുതാനാറിയാതെയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തില്‍ പ്രാഥമികജ്ഞാനം പോലുമില്ലാതെയും ഒരാള്‍ ആഴ്ചതോറും ഇംഗ്ലീഷുഭാഷാ കോളമെഴുത്തു തുടങ്ങിയാല്‍ എങ്ങനെയുണ്ടാവുമെന്നു കാണണമെങ്കില്‍ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലെ Second Language എന്ന പംക്തി നോക്കിയാല്‍ മതി. ഇതിനു മുന്‍പുള്ള ചില ലക്കങ്ങള്‍ ഓടിച്ചുനോക്കുകയും കണ്ട അബദ്ധങ്ങള്‍ ലേഖകനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ലേഖകന്‍ നന്ദിപൂര്‍‌വ്വം പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ എന്തുചെയ്യാം, വിവരക്കേടുകള്‍ ആഴ്ചതോറും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനു വിരാമമില്ല. ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ കോളം എന്നുവരെ ഞാന്‍ അദ്ദേഹത്തോടു ചോദിച്ചു. അതിലപ്പുറം കടന്നു കോളമെഴുത്തു നിറുത്തണം എന്നു പറയാനാവില്ലല്ലോ. ലേഖകനു മനസ്സിലായോ എന്തോ. മലയാളികള്‍ക്കായി ഇംഗ്ലീഷു കോളമെഴുതുന്നതു പൊതുവില്‍ വിവരദോഷികളുടെ പണിയാണെന്നു തോന്നുന്നു. ഈ പംക്തിയുടെ 2009 മാര്‍ച്ച് 15 ലക്കത്തിലെ ഗഡു ആണ് ഇതെഴുതാന്‍ നിര്‍ബ്ബന്ധിക്കുന്നത്. English idioms നെപ്പറ്റിയാണ് ശ്രീ ജയരാജ് ഈ ആഴ്ച എഴുതിയത്. എന്താണ് idiom എന്നു ജയരാജിന് അറിയില്ല. അതെന്താണെന്നു രണ്ടു പേജിലായി പരസ്പരവിരുദ്ധമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരിടത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു നോക്കുക:
Idioms are generally considered informal or slang and are, therefore, not widely used in formal writing.
ഈ പറഞ്ഞത് ശുദ്ധവിവരക്കേടാണെന്നത് ഒരു കാര്യം. idioms എന്നാലെന്തെന്നോ slang എന്നാലെന്തെന്നോ ഇയ്യാള്‍ക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് ഈ പ്രസ്താവം വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാല്‍ മറ്റൊരിടത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു നോക്കുക:
There are several idioms which are considered to be informal or colloquial in nature. Therefore informal or colloquial idioms are generally used in spoken English only.
ആദ്യം പറഞ്ഞ പ്രസ്താവനയുടെ വിപരീതമാണിത്. ഏതാനും ഇഡിയംസ് (several idioms) informal ആണെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ അതിനര്‍ത്ഥം ബാക്കിയുള്ളവ formal ആണെന്നാണല്ലോ. ചുരുക്കത്തില്‍ formal English, informal English, idiom, slang ഇവയൊന്നും എന്തെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിനറിഞ്ഞുകൂടാ. പോരാത്തതിന് സര്‍വ്വസാധാരണമായ several എന്ന പദത്തിന്‍റെ അര്‍ത്ഥവും ഇദ്ദേഹത്തിനറിയില്ല. several എന്നാല്‍ more than two but not many എന്നര്‍ത്ഥം. ഏതാനും എന്നു പറയാം. ഇദ്ദേഹം ഇത് ഉപയോഗിച്ചത് many എന്ന അര്‍ത്ഥത്തിലാണെന്നു തോന്നുന്നു. അതായത് നേരേ വിപരീതമായി!. മലയാളികള്‍ പതിവായി വരുത്തുന്ന തെറ്റാണിത്. മലയാളികള്‍ മാത്രമല്ല, ഒരുപക്ഷേ ഇന്ത്യക്കാര്‍ പൊതുവേ. ഹിന്ദു പത്രത്തില്‍ ഈ പദം മിക്കപ്പോഴും തെറ്റായ അര്‍ത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ആ പത്രത്തിന്‍റെ readers' editorക്ക് ഞാനെഴുതിയിരുന്നു. ഡെസ്കിലുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്താമെന്ന് editor മറുപടിയും തന്നു. പക്ഷേ പതിവു മാറിയിട്ടില്ല. [ലേഖകന്‍ ഈ പദം തെറ്റായ അര്‍ത്ഥത്തില്‍ മറ്റൊരിടത്തും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. "Several electronic gadgets are available these days." ലേഖകന് ഈ പദത്തിന്‍റെ അര്‍ത്ഥമറിയില്ലെന്ന് ഉറപ്പ്.] അതുമാത്രവുമല്ല മുകളിലെ രണ്ടുവാക്യങ്ങളുടെ കുഴപ്പം. എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ വാക്യം cause ഉം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അതിന്‍റെ effect ഉം എന്നനിലയില്‍ causal connectionലാണ്. Therefore എന്ന adverb ഈ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ടു വാക്യങ്ങളും തമ്മില്‍ അങ്ങനെ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. അവ ഇങ്ങനെ മൊഴിമാറ്റാം.
അനൌപചാരികമോ സംഭാഷണത്തിലുപയോഗിക്കുന്നതോ ആയ ഏതാനും ശൈലികളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവ പൊതുവേ സംഭാഷണത്തില്‍ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ.
ഈ അസംബന്ധമാണ് ആ രണ്ടു വാക്യങ്ങളുടെ അര്‍ത്ഥം. എഴുത്തില്‍ പ്രകടമാവുന്ന ചിന്താവൈകല്യമാണിത്. അതിനു മറ്റൊരുദാഹരണം കൂടി പറയാം.
The background and etymological origins [sic] of most idioms is [sic] at best obscure. Some[sic] idioms of[sic] English have first been seen seen in the works of writers like Shakespeare, Sir Walter Scott, Lewis Carroll and contemporary novelists. An example of Shakespearian quotation can be found in the following sentence: "As a social worker, you certainly see the seamy side of life." Biblical references [sic] are also the source of many idioms."
ആദ്യത്തെ വാക്യത്തില്‌ are നു പകരം is ഉപയോഗിച്ച പരിഹാസ്യമായ തെറ്റുമുതല്‍ (ഇംഗ്ലീഷുഭാഷാ കോളത്തിലാണ് ഈ പൊട്ടത്തെറ്റ്) etymological origins (നാലാംകിട പുനരുക്തി) ഉം idioms of English ഉം (in ആണ് ശരിയായ preposition) ബൈബിള്‍ source ആവുന്നതിനു പകരം biblical references സോര്‍സ് ആവുന്നതും പോലുള്ള പ്രയോഗവൈകല്യങ്ങള്‍ (infelicities)വരെ ഈ വാക്യങ്ങളില്‍ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിലുപരിയായി അവയ്ക്കു നിദാനമായ ചിന്താശൂന്യതയാണ് മുഴച്ചുനില്‍ക്കുന്നത്. മിക്കവാറും ശൈലികള്‍ എങ്ങനെ രൂപമെടുത്തുവെന്നത് അജ്ഞാതമാണെന്നു പറഞ്ഞ് അതിന്‍റെ തുടര്‍ച്ചയായി യുക്തിപരമായ വികാസം എന്നനിലയില്‍ അടുത്ത വാക്യത്തില്‍ പറയുന്നത് തുടക്കം കൃത്യമായി അറിയാവുന്ന ശൈലികളെപ്പറ്റിയാണ്. നേരത്തേ therefore എന്നത് അസംബന്ധമായി ഉപയോഗിച്ചതുപോലെ contrast/juxtapose ചെയ്യേണ്ടിടത്ത് അതു ചെയ്യാതെ വിരുദ്ധകാര്യങ്ങളെ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിലപ്പുറം പറയുന്നത് overkill ആയിപ്പോവുകയേയുള്ളൂ. രണ്ടുദാഹരണങ്ങള്‍കൂടി പറഞ്ഞു നിറുത്താം. ലേഖകന്‍റെ ശൈലി to make a fast duck ശരി to make a fast buck ലേഖകന്‍റെ ശൈലി to eat one's head ശരി to bite one's head off Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others! Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

No comments:

Post a Comment

Google Buzz Public Feed for Calicocentric --